د پاڼې محتوا

اقتصادي


یو کمربند یوه لار پروژه

افغانستان په سیمه کې د سوداګرۍ او ارتباط لپاره خورا ستراتژیک موقعیت لري. دا موقعیت نه یوازې اوس په مدرنه سوداګ ...