روغتیايي
پلی تګ مو عمر اوږدوي
روغتیايي

پلی تګ مو عمر اوږدوي

د وېښتانو د تویېدو د مخنیوي لارې
روغتیايي

د وېښتانو د تویېدو د مخنیوي لارې

سنځلې په بدن کې د التهاب مخه نیسي
روغتیايي

سنځلې په بدن کې د التهاب مخه نیسي

ډنګر فکر وکړئ!
روغتیايي

ډنګر فکر وکړئ!

له تیارې څخه وېره
روغتیايي

له تیارې څخه وېره

څه ډول کولای شو په لږ وخت کې ژر چاغ شو؟
روغتیايي

څه ډول کولای شو په لږ وخت کې ژر چاغ شو؟

حافظه مو ځواکمنه کړئ
روغتیايي

حافظه مو ځواکمنه کړئ

په شنډېدو کې د ګرځنده ټیلیفون اغېزې
روغتیايي

په شنډېدو کې د ګرځنده ټیلیفون اغېزې

له ډاکټر پرته د غاښ د درد مخنیوی
روغتیايي

له ډاکټر پرته د غاښ د درد مخنیوی

په نیمه شپه کې له خوب څخه د ماشومانو را ویښېدلو ستونزه
روغتیايي

په نیمه شپه کې له خوب څخه د ماشومانو را ویښېدلو ستونزه