روغتیايي
د کرونا ویروس یا کویډ - ۱۹ په وړاندې د عامه پوهاوي څرنګوالی
روغتیايي
څه دي او یو له بل سره څه توپیر لري IgG او IgM
روغتیايي

څه دي او یو له بل سره څه توپیر لري IgG او IgM

د کوېډ-۱۹ لپاره به واکسين کله جوړ شي؟ 
روغتیايي

د کوېډ-۱۹ لپاره به واکسين کله جوړ شي؟ 

کرونا مرګونې ده، له ګوره کور ښه دی
روغتیايي

کرونا مرګونې ده، له ګوره کور ښه دی

د کرونا ننګونه او پر وړاندې یې د هېوادونو چلن
روغتیايي

د کرونا ننګونه او پر وړاندې یې د هېوادونو چلن

راځئ د کویډ-۱۹ ناروغۍ ځنځیر مات کړو! 
روغتیايي

راځئ د کویډ-۱۹ ناروغۍ ځنځیر مات کړو! 

   کرونا د عطف او اوښتون نقطه او ورپسې بدلونونه  
روغتیايي

 کرونا د عطف او اوښتون نقطه او ورپسې بدلونونه  

 کروناویروس ته  پاملرنه نه کول حرام دي
روغتیايي

کروناویروس ته پاملرنه نه کول حرام دي