روغتیايي
کرونا څه ده؟ دهغې نښې، جوړښت، او مخنيوي لارې يې
روغتیايي
تنبله سترګه یا امبليوپيا څه شی دی؟
روغتیايي

تنبله سترګه یا امبليوپيا څه شی دی؟

ذهني پیاوړتیا 
روغتیايي

ذهني پیاوړتیا