د پاڼې محتوا

روغتیايي


هوږه څه ګټې لري؟

په دې وروستيو كې په ډېرو هېوادو كې د كيمياوي دارو درملو پر ځاى طبيعي داروګان ډېر كارول كيږي.  پوهان وايي چې اوس ...