د پاڼې محتوا

ذوقي او تفريحي


پخوانى شاګرد

شيوانا ته خبر راغى، چې يو پخوانى شاګرد يې په يو لرې ښار کې اوسي، د علم لار يې پرېښې ده او په فاحشو لارو سر شوى د ...

د ابو القاسم څپلۍ

د ابو القاسم څپلۍ ډیرې زیاتې مشهورې وې . وجه یې دا وه چې ډیرې زړې او د پیوندونو نه ډکې وې او د خوند خبره خو دا وه چ ...