یار که اغیار؟

کلـه بـه ځـــما آرمـان تـــر سره شـي؟
بـــاغ بــه مـې ګـلزاره بــا ثــــمره شي
 
کله به خــمار په ســـر ورجــګ شمه؟
خلاصې د عنقـــا پـه شـان وزرې شي

 څیرې ګریوان سم چـې په بیدیا شومه
کله چــې مې سـاه په ځان ابـــتره شي

جیل چې مې دغم دانې تـسپې شولې
یــا چې مې راټــول د ژوند ټغـــره شي

نه  چې وړم محنت نـور د ژوندون ځینې
مـــاته د فرهـاد په شان کــکـــره شي

جوړچې شوقیامـت مې په وجود، وجود
هله بـــه ارمـــان د یــــار تر سره شي