وصايا وسخنان حضرت محمد(ص) !-دوهمه برخه

برادامهء وصاياوسخنان حضرت محمد (ص) !
ــ بهترين مسلمانان کسانی هستندکه ديګرمسلمانان از زبان ودست اوايمن باشند .
ــ بهترازخير،بخشندهء خير وبدترازشر،کنندهء آن است .
ــ بهترين مردم سودبخش ترين آنهابرای مردم است .
ــ بهترين ازدواج ،راحت ترين آن است .
ــ رهنماسوی نيکی همچون انجام دهندهء آن است .
ــ خداوندرحمان بربخشايشګران ،رحم می آورد،برآنان که درزمينند،رحم آوريدتا
خداوند درآسمان برشمارحم آورد.
ــ سرلوحهء حکمت ترس ازخداست .
ــ رشوه دهنده ورشوه خورنده درآتش جهنم خواهندبود .
ــ شخص برآيين دوست خوداست،پس بايدهرکدام ازشمابنګردکه باچه کسی دوستی می کند .
ــ خداوندبنده ای راببخشايدکه حق بګويدياسکوت اختيارکند.
ــ خداوندببخشدآن بنده ای راکه چون معامله کندروا داراست وچون پرداخت کند،روا داراست
وچون دريافت داردبا رواداری دريافت می دارد .
ــ خداوندببخشد،بنده ای راکه سخن بګويدوبهره ای رساند ياسکوت اختيارکندوايمن بماند .
ــ خداوندپدرومادری راکه فرزندشان راجهت نيکی کردن بديشان مدد رسانند،موردبخشايش
قراردهد .
ــ کارهای نيک ازسرنوشت بدبازمی دارد.
ــ مهمانی سه روزاست،آنچه بيشترازآن باشد،صدقه است .
ــ مهمان دوشب لطف می بيند،چون شب سوم فرارسد،ازافرادخانواده است،هرآنچه بيايد،می
خورد .
ــ فرمانبرداری در(کارهای) نيک است .
ــ هرګاه چهارخصلت درغذافراهم آيد،کامل است :هرګاه حلال باشدودستان بسياری سوی آن
درازشوند ودرآغازش نام خداوند،برده شود،ودرآخرش سپاس خداوند ــ عزوجل ــ ګفته شود .
ــ بدترين چوپانان سختګيران هستند.
ــ بدترين خوردنيها،خوردنِ مال يتيم ازروی ستم است .
ــ صبرپوششی دربرابرناراحتی ها وياوری دربرابرګرفتاريهااست .
ــ شکيبايی به وقت آسيب ديدن بهتر است .
ــ قرص نانتان راکوچک ګيريد،زيرهرقرص نانی برکتی دارد.
ــ درطلب روزی حلال بودن برهرمسلمانی واجب است .
ادامه دارد.......