وصايا وسخنان حضرت محمد(ص) !-لومړۍ برخه

وصايا وسخنان حضرت محمد(ص) !
رسول خدا(ص) فرمود:
اګرروز رستاخيز درحال فرارسيدن باشدوفردی ازشمانهالی دردست داشت ،پيش ازبرپا
شدن قيامت آن رابکارد که اوبا اين کاربرخوردارازپاداش من خواهد بود .
ــ اګرکاربه دست نااهل داده شود،چشم به راه قيامت باش .
ــ ازبه کارګيری حرام درساختن چيزی بپرهيزيد،چراکه آن اساس ويرانی است .
ــ سنګين ترين چيز در ترازوی اعمال مومن اخلاق نيکوست، خداوند بدګوی بدجوی بدزبان
رادوست ندارد .
ــ دوستی ات رابرای کسی که تورا دوست می دارد،اشکار کن .
ــ اګربزرګ قومی به نزدشماآمد،اوراګرامی بداريد .
ــ اګرکسی به ديدارتان امد،اوراګرامی بداريد .
ــ دعوت دعوت کننده رابپذيريدوهديه رابازمګردانيد .
ــ محبوبترين کارهادرنزدخداوند،حفظ زبان است .
ــ هرآنچه راکه برای خوددوست می داری،برای مردم نيزدوست بدار .
ــ کودکان رادوست بداريدوبدانان مهرورزيدوچون چيزی بدانان وعده دهيدبرايشان
وفاکنيد،.
ــ کشت کنيد،چراکه کشت مبارک است .
ــ هرګا ْ خواستی کاری انجام دهی،درسرانجام آن انديشه کن :
ــ چون خونسردباشی کار رابه درستی انجام می دهی ياحداقل به درستی نزديک می شوی .
واګرعجله کنی اشتبا ْمی کنی ياحداقل به خطانزديکترمی شوی .
ــ هرګا ْسه شخص به عزم سفری بيرون آيند،بايديکی ازخودشان رااميرنمايند .
ــ نيکی های مردګانتان رايادکنيدوازبديهايشان دست بداريد .
ــ پاکترين کارها،کسب شخص بادستان خودش است .
ــ پاکترين کسب،کارمردبادستان خودش وهرمعاملۀ پاکی است .
ــ نسبت به اسيران به نيکی نصيحت پذيريد .
ــ کسی خداوندرابيشترسپاس ګزاراست که برای مردم بيشترسپاس ګزارد .
ــ زودپاداش ترين کارخير،نيکی است .
ــ برترين ايمان،صبروګذشت است .
ــ حق کارګرراپيش ازآنکه عرق جبينش خشک شودبپردازيد .
ــ برترين عمل نيت راستين است .
ــ کسانی ازايمانی بهتربرخوردارندکه اخلاقی بهترداشته باشند .
ــ فرزندانتان راګرامی داريدوبه نيکی تربيتشان کنيد.
ــ نان راګرامی بشماريد .
ــ امانت روزی راپيش می آورد وخيانت فقر را.
ــ کارآدمی بايدبين افراط وتفريط باشد. بهترين کارها ميانه روترين آنهاست .
ــ خداوندا مراباعلم بی نيازکن وبه بردباری زينت بخش وبه تقوی ګرامی دار وبه
صبرزيبای بخش .
ــ حق با حقدار است .
ــ رهنمابه سوی کارخير،مانندکنندۀ آن کارخيراست . ــ شخص با خيشاوندانش توانمند(وپشت ګرم) است .
ــ خداوندمتعال روزقيامت کسانی راکه مردم رادردنيا آزارمی رسانند،عذاب خواهد نمود .
ــ خداوند زيبا ست،زيبايی رادوست می دارد .
ــ خداوندمتعال همان ګونه که درد را پديد آورده،دوارانيزآفريده است،پس به درمان ومعالجه اقدام کنيد .
ــ خداوندمتعال بخشاينده است وبخشيدن رادوست می دارد .
ــ خداوندمتعال هر دل اندوهګينی رادوست می دارد .
ــ پاکترين چيزی که می خوريد، آن است که ازدست آوردشما باشد .
ــ مرګ وحشت است .
ــ اخلاق نيک ــ چنانکه خورشيدسرماراازبين می برد ــ ګنا ْ راازميان برمی دارد .
ــ بدمنزلت ترين مردم درروزقيامت درنزدخداوندکسی است که مردم ازشراوهراسانند .
ــ اطاعت (ازديګران تنها) درکارهای نيک است .
ــ شمادرروزقيامت به نامهای خودونامهای پدرانتان فراخوانده می شويد،پس نامهای نيک برګزينيد .
ــ يکی ازموارداسراف آن است که هرچه راکه بخواهی بخوری .
ــ ستمګران ويارانشان در آتش جهنم خواهندبود .
ــ ازاختلاف انداختن درميان دوکس بپرهيزيد،چراکه آن کشنده است .
ــ ازخواسته های نفسانی پروابداريد،چراکه خواسته های نفسانی آدمی راکروکورمی کند .
ــ ايمان دونيمه است،يک نيمه اش در بردباری ونيمۀ ديګرش در شکر است .
ــ چه بد بنده ای است آدم بد اخلاق وبدکاره .
ــ ساده پوشی ازايمان است .
ــ کسی که به فرزندش نيکی کند،چنان است که به پدرش نيکی کرده است .
ــ ترک بدی صدقه است .
ــ تاجرراستکردار امانتدارباپيامبران وصديقان وشهيدان خواهد بود .
ــ ترک بدی صدقه است .
ــ به همديګر هديه دهيد، تادوستی تان افزون ګرددوهجرت کنيد تا
برای فرزندانتان سربلندی به بارآوريد،وازلغزشهای بزرګان درګذريد.
ــ درصدد دوستی برآمدن بامردم يک نيمۀ عقل است .
ــ صدقه دهيد که صدقه مال رابيشترمی افزايد،وصدقه دهيد،خداوند
شما راموردبخشايش قراردهد .
ــ چه آن کس راکه بشناسی يانشناسی ،غذايش بده وبراوسلام ګوی .
ــ ازهمسايۀ بد به خداوند پناه جوييد .
ــ از سختی بلاودريافت بدبختی وبدی قضا وسرزنش دشمنان به
خداوند پنا ْ بريد .
ــ به همديګر به عنوان هديه خوراک بدهيد،چراکه اين کارموجب توسعۀ
روزی شما می شود .
ــ به همديګرهديه دهيد،تايکديګررادوست بداريد،به همديګر هديه
بدهيد،زيراهديه کينه ها را ازميان برمی داريد .
ــ دلهابردوستی کسی که به آنهانيکی کنند،آفريده شده اند .
ــ ايمانتان رالحظه به لحظه تازه کنيدو((لا اله الاالله )) رابسيار بګوييد .
ــ پاداش بی نياز ازجانب نيازمند،خيرخواهی ودعا است .
ــ بهشت به هرکس ازشما ازبندکفشش نزديکتراست ،دوزخ نيز چنين است .
ــ دوست داشتن دنياسرچشمۀ هر ګنا ديګری است .
ــ ګشاده رويی کينه راازبين می برد .
ــ حسن خلق وحسن همسايګی دنيا را آبادمی کنند .
ــ حياازايمان و(صاحب )ايمان دربهشت است وبدزبانی ازجفاوجفا (کار)دردوزخ است .
ــ دوخصلت است که بلا ترازآنها هيچ نيکی وجودندارد: ايمان به خداوندوسودبخش
بودن برای بندګان خدا . ودوخصلت است که بلاتر ازآنها هيچ بدی وجود ندارد :
شرک آوردن به خداوند وزيان رساندن به بندګان خدا .
ــ اخلاق حفاظ دين است .
ــ بهترين ياران درنزدخداوند،بهترين آنهابرای همراه خوداست وبهترين همسايګان
کسانی هستندکه درحق همسايه اش بهترباشند .
ــ بهترين شما،بهترينتان نسبت به خانواده اش است ،ومن بهترين شما نسبت به خانواده هستم .
ــ بهترين شماکسی است که (به نيازمندان) غذابدهدوسلام راآشکارګويدودرحالی که مردم
خوابيده اند،نمازګزراد .
ــ بهترين شماکسی است که به خيرش اميدمی رودوازشرش (مردم)درامانند .
ــ بهترين چيزی که به دل افګنده شده،يقين است .
ــ بهترين مجالس ،فراخترين آنهاست .
ادامه دارد....