د خلاصون لارنن په لر او برکې بیا کومه کیسه ده؟
چې د ورونو په مخ  بنده دروازه ده

ده ریښتیا اوبه په ډانګ کله  بیلیږي
دا د وخت سالار بې ځایه  تلوسه ده

نن دونیا او نړیوال پرې ښه پوهیږي
چې دا چا ده خوره هرځای کې فتنه ده؟

د دونیا په هرهیواد کې  چې دهشت دی
د دوئ لاس دې  مصیبت کې اغشته ده؟

ربه ته د زور واکانو  زور زاوال کړې
چا چې کړې د ولس په حق سلطه ده

راځۍ ورونو چې یوموټی یو قوت شو
چې خلاصون ته د یووالي لار کره ده
------------------------
سمیع الدین افغاني
۴ - ۶ - ۲۰۱۶
م ۰ کال