دنيت د خرابی او د باطن د پليتی بد له:-

دنیت د خرابی او د باطن د پلیتی بد له:- حا مد لفاف (رح) فرما یی چه ا لله تعالی کله د چا د هلا کت- ا را ده وفر ما یی نو هغه په دری څیز ونو کی اخته کړی۰ ۱- هغه ته علم ورکوی خو د اهل علم په شان عملونو نه یی محر و موی( محر وم ساتی)۰ ۲ – هغه ته د نیکو خلکو صحبت نصیب کوی خو د هغوی د قد ر دا نی نه یی محر و مه ساتی ۰ ۳ – د نیکو عملو نو د روازه په هغه پرا نزی خو د ا خلاص نه  یی محر ومه ساتی ۰ فقیه مرحوم فرما یی چه د ا ټول هرڅه دهغه د نیت دخر ابی ا و د با طن د پلیتی په و جه د ی – که چیری د هغه نیت صحیح وی نو الله تعالی به هغه ته د علم نفعه او د عمل اخلاص او د نیکوخلکو احتر ام او د هغوی قدر دانی ضرور ورکړی وه۰