د ريا کار علامتونه

  او دهغه انجا م:- د حضر ت علی (رض) نقل دی چه د ریا کا ر ځلور علا متو نه دی۰ ۱— په یوا ځی وا لی کی سست وی یعنی کله چه یواځی وی ډیر سست او لټ پټ و ی ۰ ۲:--  دخلکو په مخ کښی ډیر هوښیار او چست وی یعنی کله چه د خلکو ګڼه ګوڼه وی نو دی به ډبر چست او چالاکه وی۰ ۳:--  کله چه دده تعریف وشی نو ښه په محنت سره کا رکویعنی کله چه څوک د ده تعریف او صفت وکړی نو ښه په محنت سره کا رکوی۰ ۴--  که چیر ته یی سپکو ا لی وشی نو کا ر بربا د وی یعنی کله چه د ده سپکه څوک بیا ن کی نو هر کا رچه کوی هغه په صد اقت نه کوی او بر با د وی یی۰ د ابن عبا س(رض) نه ر وایت د ی چه نبی کریم (ص) ا رشا د وفرمایل چه کله الله تعالی جنت عد ن پید ا کړواو په هغی کی هغه سا ما ن پید ا کړ و کوم چه نه سترګی لید لی دی او نه چیرته غوږ او رید لی دی او نه د کوم انسا ن په زړه کی دهغی خیا ل تیر شوی دی نو ورته یی وفرمایل چه څه خبره وکړه نو هغی دری ځلی وویل چه په تحقیق سره مومنانو کامیابی ومونده او بیا یی ووی چه زه په هر بخیل ، منافق او ریا کا ر با ندی خرام یم نور بیا