ژبزده کړه
لس ورځنۍ لنډې يا مخففې  انګلېسي کلمې (abbreviations)
ژبزده کړه

لس ورځنۍ لنډې يا مخففې  انګلېسي کلمې (abbreviations)