ذوقي او تفريحي
هغه مرغۍ چې له ښاره سودا راوړي
ذوقي او تفريحي

هغه مرغۍ چې له ښاره سودا راوړي

جاپان غواړي د ماشومانو د ناروغو لوبتکو ( ګوډیانو ) لپاره روغتون جوړ کړي
ذوقي او تفريحي
مور د ماشوم د خوشحاله ساتلو لپاره هره کوټه کې خپل کارتون جوړ کړی
ذوقي او تفريحي
مکسیکو کې د یوې سیمې ټول کورونه د ۳ ډي پرنټر پواسطه جوړېږي
ذوقي او تفريحي
جالن لېنن استعمال شوې عینکې په ۲ لکه امریکایي ډالر وپلورل شوې   
ذوقي او تفريحي
هغه ښځه وپېژنئ چې خپل ټول بدن یې تور کړی دی   
ذوقي او تفريحي

هغه ښځه وپېژنئ چې خپل ټول بدن یې تور کړی دی  

سینګاپور حکومت غواړي چې د ۵۰ لکه ماشو زیاتولو ځانګړې پروژه عملي کړي
ذوقي او تفريحي
انجلۍ د ځان وژنې د هڅې وروسته د روغتون په بېړنۍ څانګه کې واده وکړ
ذوقي او تفريحي
هوښیارې چرګې په پولیسو ټونګې ووهلې او وتښتېده
ذوقي او تفريحي

هوښیارې چرګې په پولیسو ټونګې ووهلې او وتښتېده