د پاڼې محتوا

اېپیسټمالوژي


ديکانسترکشن

تبصره: دیکانسترکشن د ژبې په اړه تر ټولو معاصره او متفاوته تیوري ده. د دې تیورۍ بنسټ‌ د پوسټ‌سټرکچرلیزم مکتب ...