لس زرینې کرښې

  •  يوازې دُښمن نه؛ ځينې وخت ورور په څېر ملګری دې هم له لوړ شخصيت سوځېږي؛
  •  شتمني کې ځينې هغه هیلې نه پوره کېږي؛ کومې چې مو په غُربت کې بايللې وه؛
  •  که مو په ژوند کې رقیبان (دُښمنان) نه درلودای؛ نو مونږ به ماتې ته ډېر ژر تسليمېدو.
  •  د حرام پنځه دقیقې خوند؛ د ټولو عُمر بې خوندي (ذليلتوب) ده؛
  •  کـه د غريب سړي زوى ښه احساس (فکر) ولري؛ ورنه د نړۍ ځلیدونکی «ستوری» هــــــــم جوړېداى شي؛
  • د ځان عزت (شخصیت) ساتل خپله بریا ده؛
  •  ستاسو روغتيا تاسو سره خيانت کوي؛ خو! يوۀ نېک صالحه ښځه هېڅکله هم نه...؛
  •  ښایي يوازېتوب یوازېنی حل وي، نه تېښته، مګر دا رنګینه نړۍ موږ ته مناسبه نه ده؛
  • بې لوستلو ورځ لکه بې لمره ورځ؛
  •  ژوند په ښه شخصیت او عزت ښکلی وي.