دغه روبوټ هغه کارونه کوي کوم چې ستاسې په ذهن کې وي 

د Applied Nano Materials په نوم ژورنال هغه څېړنه نشر کړې ده، چې د ذهن په وسيله  کنټرولېدونکي روبوټ  په اړه په کې  ويل شوي دي. هغه کس چې ددغه روبوټ څښتن وي، يوه برېښنايي خولۍ په سر - وي او دغه خولۍ روبوټ سره نښلېدلې ده. 

د برېښنايي خولۍ په وسيله کله چې د روبوټ څښتن په ذهن کې کوم څه ورګرځي او غوښتنه يې وشي، نو روبوټ ته رسيږي او روبوټ يې تر سره کوي. د بېلګې په ډول که کس وغواړي کمپيوټر چلان او کار پرې وکړي نو روبوټ ځي او همدا کار کوي. 

دغه روبوټ باندې د اسټراليا سېدني پوهنتون او ټېکنالوژۍ انسټېټيوټ ساينس پوهانو په ګډه کار کړی او زياتوي چې تر ۲۰۲۵  به پې چارې بشپړې او په عملي بڼه به وړاندې شي.