بالسټېک توغندي چې يو يې د امريکا نيويارک ښار ويجاړولی شي

انځور کې دغه بالسټيک توغندي يا Intercontinental ballistic missile د شمالي کوريا دي. يو يې تر ۵۵۰۰ کيلو متره پورې واټن وهلی شي. بالسټيک توغندي له لسو تر دولسو اټومي سرګولولې لېږدولی شي. 

بالسټيک توغندي داسې بڼې هم لري، چې تر ۱۲زره کيلو متره پورې واټن وهلی شي. که چېرې دغه توغندی د نيويارک په څېر يو ښار باندې وتوغول شي، نو شونې ده، چې ټول ښار ويجاړ کړي. 

ښايي بالسټيک توغندي به يوازې په فزيکي ډول سره يو جوړ ښار ويجاړ نه شي کړی، خو هغه راډيواکټيو وړانګې چې لري يې، بشپړ ښار په کنډواله اړولی شي. v