تجربه: د مقناطيس په وسيله له اوبو د چټليو پاکول 

اوبو کې د اوسپنې، پلاسټيک او خاورې کوچنۍ ذرې شتون لري؛ چې د څښلو پر مهال معدې ته ځي او بيا د وينې جريان له لارې پښتورګو ته لار پيدا کوي چې وروسته د پښتورګو تېږې ترې پيدا کېږي. 

يوه ساده تجربه دا ده، چې د اوبو پلاسټيک بوتل په بهرني اړخ سره مقناطيس ونېسي او مقناطيس کولی شي چې دغه چټلۍ يا مایکروپلاستیک ځان ته کش کړي. 

دې سره نه يوازې د اوسپنې کوچنۍ ذرې بلکې خاورې، پلاسټيک او نور مواد هم جذبيږي. مقناطيس کولی شي، چې دغه ټول مواد د مایکروپلاستیک او اوسپنو ذرو له لارې ځان ته راټول کړي.