په کم لګښت د پېټرولي او ډېزلي ګاډو برېښنايي کول 

برېښنايي موټرې د تېرې او روانې لسيزې لاس ته راوړنه او نوښت دی. لګښت يې کم، دود او شور نه لري. د برېښنايي موټرو بيه لوړه او مارکېټ کې کم مروج دي. 

دغه پورتني انځور کې يو کس له خپل شخصي ګډې په ساده طريقې سره برېښنايي ګاډی جوړ کړی دی، چې د پېټرولو او ډيزلو پر ځای د لمر له وړانګو انرژي اخلي. 

د موټر څښتن څو کوچنۍ - څلور ضعلي برېښنايي دړې د موټر پر چت او شاتنۍ برخه لګولي او دننه يې په کې برېښنايي سېسټم جوړ کړی دی، چې کولی شي په دښتو او لمريزو سيمو کې پرې حرکت وکړي.