خپله روغتیا څنګه خوندي کولی شو؟

هر پيداشوی/زیږیدلی کوچنی د هر رکم مریضۍ په مقابل کې خپل ځانته ترټولو غټه تداوي لري خو که کار ورڅخه واخیستل شي.

زموږ د وجود هر سیسټم چې په هر رکم مریضۍ اخته شي د هر رکم علت له کبله چې په خپل وظيفه کې پاته راشې بیا یې هم وظایف نارمل حالت ته راتللای شې که څه هم سیسټم په هر رکم بد, خراب حالت کې وي او د بیا رغیدو او بیا وظيفې ترسره کیدو چانس یې صفر وي بیا هم خپل نارمل حالت نارمل وظیفې ته راتلای شې, خو دا په دوو لارو امکان لري یو داچې هغه شرط چې د سیسټم recovery یې ځانته لري هغه شرط زموږ دوجود د تخریب شوي سیسټم لخوا پوره شوی وي او دوهم داچې(مقصد دوهم لاره اوس امکان نلري اوله لاره هم اوس امکان نلري خو شاید په راتلونکې کې امکان ولري) دوهم داچې د هغه مربوطه شخص چې سیسټم/سیسټمونه یې په وظایفو کې پاته راغلې دي دهغه شخص د پوستکې د حجراتو نمونه باید د پيدایښت څخه دستې یا د پيدایښت څخه یو څو میاشتې وروسته اخیستل شوي وې دا په دوهمه لاره کې اول شرط دی, وریښتان خصوصاً د سر د هغه اولنې وریښتانو نمونه باید د پيدایښت څخه دستې یا د پيدایښت څخه یو څو میاشتې وروسته اخیستل شوي وې دا په دوهمه لاره کې دوهم شرط دی وروسته د نمونې اخیستلو دا ټوله د DNA د یو sequence په توګه ساتل کیږي او وروسته بیا ددغو نمونو څخه په لوړ عمر کې د تداوی لپاره کار اخیستل کیږي خو داغه نمونه یوازي داغه شخص ته چې د پيدایښت پرمهال نمونه ځورڅخه اخیستل شوي ده کار کولای شې بل شخص ته کار نشې کولای.

د پوستکې نومونه د اولنې سپرمونو د جوریدو لپاره اخلو او د ویښتانو نمونه د میتابولیزم دکتلو لپاره اخلو (که په ۳۰ کلنی کې دده ویښتان وګورو نو دا ویښتان د پيدایښت څخه تر ۳۰ کلنی پوري د بدن د ټول میتابولیزم نتیجه په لاس راکوي). مقصد په داغه رکم تداوی سره دهر رکم سنډروم او هر رکم مریضې مخه نیولای کیږي خو ستونزمن ده خو په موډرن طبابت کې ناممکنه نده. 

نوټ: دا یوه لاره لا اوس امکان نلري ځکه دا شرطونه په اوسنی ټيکنالوجې کې نه پورکیږي خو راتلونکې څو کلونو کې شاید د تجربې په ډول امکان ولري, خصوصاً ډير امکان یې هغه وخت شته که داولې لاري اول شرط په فضا کې پوره شې.

بل نوټ: دا تداوي یوازي یوه نفر ته کار کوي ځکه دا دهغه نفر خپل حجرات دي نو له همدې امله یې دطبابت مشاهده کوونکې په حل لار او موندلو کې ډیره لیولتیا نه ښایې خو د نورو تداویو  دپيداکوو لټه کې دې داسې یو تداوي چې هرشخص ته کار وکړې او سیسټم د هر رکم تخریب او د هر رکم بد حالت څخه وروسته بیا هم وکولای شې چې خپل نارمل وظایف ترسره کړې(اوسنی تداویانې زیاتره, داسې دي چې د جوړیدو پر ځای سیسټم نور هم تخریبوي, او زړښت لا نور هم تیزوي).

بل نوټ: په دوهمه لاره کې د اول شرط ترڅنګ باید یو بل کار هم ترسره شې هغه داچې دهغه سپرم چې تخمه القاح کوي او هغه تخمه چې د سپرم پواسطه القاح کیږي دهغو دوارو دDNA سیکوینس باید ثبت شې.

بل نوټ: ستاسو په نظر نور باید چیشې د پیدایښت وروسته دستې یا څو میاشتې وروسته د نمونې په توګه وساتل شې.