دېرش ناوړه ټولنیز عادتونه

١ـــ نورو ته حیران حیران کتل.
٢ـــ له بریده ډېرې خبرې کول.
٣ـــ د پوه اوسېدو څرګندونه.
۴ـــ د نورو خبرې پرې کول.
۵ـــ په لوړ غږ خبرې کول.
۶ـــ د ستړي مه شي پر مهال ډېر ټینګ او یا زړه نا زړه لاس ورکول.
٧ـــ په مېلمستیاوو کې له بریده زیات خوراک کول.
٨ـــ په مېز باندې د څنګل ایښودل.
٩ـــ د نورو پر وړاندې د یو بل په غوږ کې پټې خبرې کول.
١٠ـــ د نارینه و له خوا مېرمنو ته د لاس اوږدول او په دې ټینګار کول، چې باید مېرمنې ورته لاس ورکړي. (په ځانګړې توګه هغو مېرمنو ته د لاس اوږدول، چې په هېڅ دلیل له دې چارې سره لېوالتیا نه لري.)
١١ـــ په خوله کې د ژاولو غږونه پورته کول.
١٢ـــ له ګرځنده ټیلیفون څخه له کچې زیاته ګټه اخیستنه.
١٣ـــ د نورو په حضور کې د رومانټیک اوسېدو ښکاره کول.
۱۴ـــ نورو ته سپکاوی، کنایې ویل او دغه راز هغوی ته پېغور ورکول.
۱۵ـــ د نورو پر وړاندې کمزوري او بد روغتیا یي چلندونه، لکه: په خوله کې ګوتې وهل، د پوزې پاکول حتا په دستمال سره او د وېښتانو ږمنځول.
۱۶ـــ د افرادو په شخصي حریم او باورونو باندې برید کول.
١٧ـــ په لیکه کې بې نظمي کول او بېځایه خپل ځان ځیرک ښکاره کول.
١٨ـــ د ځمکې پرمخ حتا په ککړو ځایونو کې د کثافاتو غورځول.
١٩ـــ د نا مناسبو جامو اغوستل یا نا منظم اوسېدل.
٢٠ـــ د نورو په تېروتنو، ستونزو او کړاوونو پورې خندل.
٢١ـــ له بدو، رټونکو او سپکو کلمو څخه ګټه اخیستنه.
٢٢ـــ دخبرو اترو پر مهال د مخاطب له مخ پرته نورو ځایونو ته کتل.
٢٣ـــ د نورو پر وړاندې له خپل اولاد او یا هم د خپل ژوند له شریک سره دستونزو حل کول.
٢۴ـــ د نورو په مخکې د سګرټ څکول.
٢۵ـــ په یوه مجلس کې په غیر عادي توګه کمې خبرې کول او چپ اوسېدل.
٢۶ـــ په لهجو پورې ملنډې وهل یا له سپکاوي ډکې جنسیتي ټوکې.
٢٧ـــ په سلام کولو او ستړي مه شي کې افراط او تفریط.
٢٨ـــ په نورو پسې بدې خبرې کول.
٢٩ـــ په هره موضوع کې بېځایه ښکېل کېدل.
٣٠ـــ د نورو وخت او پروګرام ته بې پامي کول.