څنګه کولای شو چې په سمه توګه مطالعه وکړو؟

۱ ـــ منظم پروګرام ولرئ.
۲ ـــ د خپلې مطالعې ساعتونه منظم کړئ.
۳ ـــ د آرامتیا پرمهال مطالعه وکړئ.
۴ ـــ له خپل وخت څخه سمه ګټه واخلئ.
۵ ـــ کله چې تر ټولو زیات تمرکز لرئ، نو مطالعه وکړئ.
۶ ـــ مناسبه تغذیه ولرئ.
۷ ـــ له مخدره توکو څخه لرې واوسئ.
۸ ـــ ورزش مو عادت وګرځوئ.
۹ ـــ کافي خوب ولرئ.
۱۰ ـــ هڅه وکړئ، چې مطالب په سمه توګه درک کړئ.
۱۱ ـــ یاددښت اخیستل مو عادت وګرځوئ.
۱۲ ـــ د مطالعې لپاره، له معیاري تګلارو څخه کار واخلئ.