څنګه کولی شئ د ژوند پر چارو بريالي شئ؟ تر ټولو لومړی ځان ته انګېزه ورکړئ.