نننۍ نړۍ له ستړیا او خفګان ډکه ده، نو په دې نړۍ کې باید زده کړو چې څنګه خوښ وه اوسو او څه شی کولی شي چې زموږ ژوند نیکمرغه کړي.
خندا وکړئ!