د حکيم الکوزي په نوم يو افغان يوناني درملو جوړونکی وايي، چې د کرونا ويروس د نوې بڼې لپاره يې درمل جوړ کړي دي. دی ډاډمن دی چې درمل به يې ښه پايله ورکړي.