له روهي ۶۰ ثانيې مهم خبرونه: جوزجان کې په ۲۴ ساعتونو کې د 650زره متر مکعب ګاز استخراج