د وينې فشار څنګه منځ ته راځي؟ وينه او فشار سره څه تړاو لري؟ د وينې  لوړ او ټيټ فشارونو ترمنځ توپير؟ دغه پوښتنې په دې مالوماتي - روغتيايي وېډيو کې وګورئ.