له روهي ۶۰ ثانيې مهم خبرونه: 
هندوستان کابل کې  د خپل سفارت بيا پرانېستې په اړه فکر کوي