ستانکزی: پخواني چارواکي دې بېرته راشي؛ خو وزراتونه نشته