۶۰ ثانيې مهم خبرونه: حکمتيار وايي، پخوانۍ اردو غلامه او د ناټو په چوپړ کې وه