له روهي ۶۰ ثانيې لنډ خبرونه؛ حميد خراساني له دندې شاته شو