دغه راپور کې په کابل ژوبڼ کې د بېلا بېلو ژويو/حيواناتو په اړه مالومات وړاندې شوي؛ روغتيايي وضعيت، ډولونه او په اړه يې ډېرې نورې خبرې.