له روهي ۶۰ ثانيې لنډ خبرونه؛ صالح بې ولسه او احمد مسعود بې تجربې وو؛ مقاومت يې مات او وتښتېدل