دې وېډيويي راپور کې کابل ښار کې د افغاني او نورو هېوادونو  وارداتي ميوې په اړه له ميوه خرڅونکو په زړه پوري خبرې واورئ.