ولایت خوست یک تعداد مهمات همراه به چند نفر دستګير کرده اند، که در پلان های ضد انها استفاده ميشود
Khost security personnel arrested a few suspect and some arms, which were used against government