شيوه جلوګيرى ملياردران از کرونادر سراسر جهان ويروس کرونا شيوع کرده است، تمام کشورها را تحت تاثير قرار داده است، همه کاروبارها از فعاليت افتيده اند، تا اندازه ايکه هر شخص ازين ويروس متاثر گرديده، تمام فعاليت هاى بشرى نشانه اى اين ويرويس گرديده است. ولى با فهميدن اين شايد تمام انسان ها حيران گردد، که در جهان بيش از ٢٦٠٠ ميلياردر وجود دارد، ولى تا هنوز يکى ازين ملياردران جهان شکار اين ويروس نگرديده است، باوجوديکه بيشتر از نيمه اين ملياردران عمر هاى شان بيشتر از آنست، که براى مبتلا شدن به ويروس کرونا بسيار آسان هدف شمرده شده، ولى تا هنوز يکى ازينها شکار اين ويروس نگرديده اند. چرا؟ آيا اينها بيرون ازين جهان زندگى ميکنند؟ آيا اينها فوق العاده قرنطينه گرديده اند؟ 

نه، بلکل اين قسم نبوده، بلکه اينها درين وقت بسيار حساس هم کارهاى خود را ادامه داده اند، اينها دفتر ميروند، در تمام مجالس اشتراک ميکنند و هم چنان بالاى پلان هاى آينده کار ميکنند. 
بلى! باوجوديکه دفاتر و کارخانه هاى ايشان تماماً مسدود گرديده، مگر همين ملياردران کار ميکنند.

سوال اينست، که تا حال کرونا بالاى اينها چرا تاثير نکرده است؟ آنها را چرا متاثر نميکنند؟
علت بسيار جالب وجود دارد، فوق العاده ساينسى.

متخصصين روانشناس براين باور اند، وقتى فرد، هدف هاى بسيار بلند را نايل ميگردد، قوت مدافعه اش نيرومند ميگردد، برعکس وقتى فرد،  بسيار ناکامى ها را دچار ميگردد، قوت مدافعه اش همچنان قوت ميگيرد. از باور فوق نتيجه ميگيريم، که همين ملياردران جهان با بسيار کاميابى ها و ناکامى ها در زندګى روبرو شده اند، که باعث قوت مدافعه شان گرديده است.

پس گفته ميتوانيم، کرونا باشد و يا ويروس ديگر، بالاى اينها بسيار کم تاثير ميکند. 

درين شرايط قرنطيه، همين ملياردران جهان خاموش ننشسته اند، اينها تمام فعاليت هاى خود را ادامه داده و ميدهند، سوال اينجاست که درين وضعيت چه کارهاى را آنها انجام ميدهند؟ 

براى پاسخ دادن به سوال فوق چند فعاليت ها را به گونه خاص اشاره ميکنيم، که عبارت اند، از:
(١)  باوجوديکه تمام دفاتر و کارخانه هاى شان بسته شده، ولى آنها با نظم و دسپلين کامل به دفاتر خود ميروند، در تمام جلسات شرکت ميکنند و با تمام هيئت مديره شرکت ها و دفاتر خود در ارتباط هستند. 

(٢)  روال و برنامه هاى زندگى خود را قطع نکرده اند، اينها قبل ازينکه ويروس کرونا شيوع کند، به قسميکه فعاليت هاى را که انجام ميدادند، بعد از شيوع آن هم همان فعاليت هاى روزمره را بطور قبلى انجام ميدهند. بطور مثال: چه وقت بخواب بروند و چه وقت از خواب بيدار شوند، کدام غذا ها را بخورند، چه بپوشند، چه نوع رابطه ها را قايم بکند، شيوه فيصله ها، تمام فعاليت ها را به همان شيوه به پيش ميبرند.

(٣) از سردادن به صفحات اجتماعى تاحدى پرهيز کرده اند، آنها به اين باور اند، که درين شرايط سردادن به صفحات اجتماعى باعث ازدياد فشار و سترس گرديده.

(٤) مهمترين فعاليت ملياردران اين بوده، که درين وضعيت هم آنها بالاى پلان هاى آينده کار ميکنند، آنها به اين باور اند، که يک دنيا الى ٣١ دسمبر ٢٠١٩ بود، که گذشت.  ولى بعد از ٢٠ جنورى سال جارى تمام جهان با يک دنيا کاملاً متفاوت روبرو هستند، ازين رو بالاى پلان و برنامه هاى کار ميکنند، که در دنيا بعدى با آن مواجه ميگردند. 

(٥) فعاليت ديگر ملياردران اين است، که آنها در وقت فارغ قبل از سال ٢٠٢٠ به مطالعه ميپرداختند، ولى از شروع سال ٢٠٢٠ اينها در وقت فارغ به مطاله و نوشتن بيوگرافى ها پرداخته اند، آنها ميخواهند که طرز کاميابى و رسيدن به اين کاميابى شان را نوشته و به نشر برسانند، آنها ميخواهند تا افراد ديگر جامعه را براى رسيدن به اهداف بزرگ يارى بخشند.

(٦) ملياردران جهان درين قرنطينه در کوشش ياد گيرى مهارت هاى جديد هستند، آنها تلاش دارند تا يک مهارت جديد را بياموزند، فعلاً با استفاده ازين قرنطينه چندين ملياردر جهان در تقلا يادگيرى زبان جديد جهان هستند، ميخواهند تا يک زبان تازه را ياد گرفته و استفاده بکنند، همين قسم ميلياردرهاى ديگر بالاى مهارت هاى مختلف کار ميکنند.

با تذکر چند فعاليت خاص که ملياردران درين شرايط، که همه روزه شيوع ويرويس کرونا وسيع تر گرديده و قرنطينه در تمام کره زمين جدى تر ميگردد، استفاده ميکنند، آيا افراد ديگرى که در طبقات مختلف قرار دارند، ازهمين شيوه فوق استفاده کرده و يا ميکنند؟

پاسخ بسيار واضح و روشن داريم، که نه ميباشد. 
پس اگر ميخواهيم که از ويروس کرونا در امان باشيم، بايد به کارهاى خود بطور منظم ادامه داده و نگذاريم که نظم و دسپلين کارهاى يوميه را از بين ببريم و بيکار بنشينيم، مهم نيست که بايد براى انجام وظيفه به دفاتر و يا جاهاى که در آن کار ميکنيم، برويم، بايد در خانه همان کارها را انجام داده، خود را مصروف نگهداريم.

اگر به کارهاى خود ادامه نداده و در خانه هاى بيکار بنشينيم، خود تسليم شدن به اين مرض مهلک بوده و سبب هلاکت ميگردد.

تاسو دغه لیکنه شریکولی شئ!

د لیکوال نورې لیکنې
Loading...

تبصرې

تبصرې نشته

خپله تبصره مو ولیکئ