روغتیايي پاملرنه: ایوډین Iodine 

یود ھغه منرال (معدني عنصر) دی چې په ډېرہ کمه پیمانه په چاپیریال کې شتون لري او لدې کبله انسان يې ارزښت له پامه غورځولی. مګرپه وجود کې يې کمبود د انسان د بدن په ډېرو کړ‎و وړ‎و باندې جسماني او رواني رنځوونکې اغېزې لري. د یود کمبود ترټولو بده اغېزہ په امیندوارہ ښځه کې د ماشوم په ودہ او د تیروئید په غدہ راځي.   ھمدا اړ‎ین ایوډین موږ‎ په تصفیه شوې مالګه (یود ورګډه مالګه)، ماھي، کچالو، د غوا شیدې او الجي (بحري واښه، بوټى اوګياوې) څخه ترلاسه کوو. په بدن کې چې د یود د عنصر د کمبود رنځونه رامنځ ته کیږ‎ي په لاندې ډول يې درته بیانوم:- ۱) ججورہ Goitre =  د ایوډین کمبود که چيرته نا څرګند او بې تشخیصه پاته شي د ججوري رنځ واقع شي.  د تیروئید غدہ (مرغیړ‎ی) په غټیدا شي، په غاړ‎ه باندې برسیرن پاړ‎سوب راوړ‎ي. خوراک کول ستونزمن شي، غږ‎ دروند او د تیروئید د ھورمون د کموالي له کبله پخپله د تیروئید فعالیت زیانمن شي چې په نوم د Hypothyroidism یادیږ‎ي. الف) مدام (پرله پسې پيښېدونكى) کمزوري او کھالي؛ د ایوډین د کموالي له کبله ستړ‎تیا یا ستوماني، له ځانه بېزاره، ګوشګي اختیارول، سستي او د تودوخي (انرژ‎ي) کمې پیدا کيږ‎ي. ب) د کارکولو وړ‎تیا او یاد داشت بایلل؛ کله چې په وینه کې د ایوډین کمبود پیدا شي، په کار زړ‎ه نه لګېږ‎ي، اعصاب ارام نه وي، د بدن لړ‎زه او یاد داشت بایلل را منځ ته شي. ۲) د وزن زیاتوالی =  ایوډین که په بدن کې کم شي، ناببره د وجود وزن زیات شي، د نس پاړ‎سوب او ډکوالی لیدل کیږ‎ي، حال دا چې خوراک دې نه وي کړ‎ی. اشتھا بندہ او کله کله قی یا کانګي ھم کیدلای شي. ۳) د زړ‎ه تنګي =  د ایوډین کمبود وسواس ، خوابدي، وارخطايي,  قهرجنتوب (تاړاک) را منځ ته کړ‎ي. •کله ھم که پورته ذکرعلائم ولیدل شي غورہ دہ چې ھرومرو ډاکټرته راجع شئ (ماھردنفسیاتو یاداخله)، ترڅوستاسو په وینه کې د Iodine د کچې اندازہ ثابت کړ‎ي او د تیروئید دغدې په پار په وینه کې د  T3,T4,TSH څیړ‎نه وکړ‎ي. وروسته به بیا مناسب درمل په نسخه درته ولیکي.   ډاکټرنجیب خټې