دغه پاڼه خپله کورپاڼه کړئ

آيا غوا ړی چې يوه پاڼه چې تل يې تاسو غواړی کله چې خپل انټرنټ بروسر خلاص کړی هغه و تاسو ته خلاص شي بيله دې چې د هغه آدرس هر ځل ورکړی .
بلی؟
HomePage يا کور پاڼه هغه پاڼه ده چې ستاسو بروسر يې په اتوماتيک ډول کله چې تاسو خپل بروسر خلاص کړی راولي . ډير خلک خپل کورپانې هغه پاڼې ټاکي چې ډير ورسره کار لري لکه:
بريښناليک پاڼې ، خبرپاڼې، ورزش پاڼې او دغسې نور..
راځی چې يو ځای ګام په ګام ولاړشو.
۱:-Internet Explorer
۲:-Tools
۳:-Internet Options
۴:-General او بيا و Homepage کې خپله پته ورکړی د خپل آدرس د ورکولو څخه وروسته په Use Current باندې کليک او د Apply او okپه وهلو سره تصديق کړی چې تاسو خپل کورپاڼه وټاکله .