له نيمايي څخه زيات مصريان تراوسه .....

((المصريون ))
له نيمايي څخه زيات مصريان تراوسه خبر نه دی چې ښځه قاضي شوې
د وزيرانو دشورا معلوماتو دمرکز د يوې څيړنې له مخې په 57٪ مصريان خبر نه دی چې دولت تر اوسه 30 تنه ښځينه قاضيانې ګومارلې . څېړنې زياتوي : 4٪ په قضا کې د ښځو له ګومارنې څخه خپل خوښې څرګنده کړی .