مصريان هر کال 180 ميلونه جنيه .....

((المصريون))
مصريان هر کال 180 میلونه جنيه د موبايل پر نغمو مصرفوي
په مصر کې د اړيکو قومي مرکز په خپلې يوې نوی څېړنه کې څرګنده کړی چې مصریان هر کال نږدې 180 میلونه جنيه د موبايل پر نغمو مصرفوي . څیړنې زیاته کړی چې دوی ته په زړه پورې نغمې ولسي سندرې او نغمې دي ....