نړۍ د فبروري مياشتې پر لومړۍ نېټه :

_ په 1810 زکال کې په متحده اياﻻتوکې دسرشميرنې پربنسټ د هېواد نفوس 7,239,881 وښودل شو ، چې له دې شمېر نه  تورپوستو(19 %).  وو ؛ _ په1884 زکال کې د اکسفورډ لومړی انګريزي قاموس Oxford English Dictionary خپور شو ؛
_ په 1924 زکال کې انګلستان  ، شوروي اتحاد په رسميت وپېژندلو ؛
_ په 1930 زکال کې  په انګلستان کې د ټايم ورځپاڼې  The Times دلومړي ځل لپاره د متقاطع کلماتو جدول خپور کړ ؛
_ په 1958 زکال کې د امريکا متحده اياﻻتو لومړنۍ سپوږمکۍ بهرنۍ فضا ته پورته کړه ، شوروري اتحاد يوکال ﻻ دمخه دوه سپوږمکۍ پورته کړي وې ؛
_ په 1979 زکال کې سيد روح الله موسوی خمينيAyatollah Khomeini  وروسته له 15 کلنو جلا وطنی ايران ته راستون شو ؛
_ په1992 زکال کې د امريکا او شوروي ترمنځ د سړې جګړې د پای موافقه وشوه .