دیني روڼ اندي
په بښنې تر اوسه مالوت نه دي پورته شوي