ژبزده کړه
انګلېسي له روهي سره زده کړئ؛ د صفت په ډول د Used To کارول
ژبزده کړه
انګلېسي له روهي سره زده کړې؛ د across او through ترمنځ توپير 
ژبزده کړه
انګلېسي له روهي سره زده کړې؛ د Over او Above ترمنځ توپير
ژبزده کړه
انګلېسي له روهي سره زده کړې ـ ټکي اېښودنه يا نقطه ګذاري 
ژبزده کړه
انګلېسي له روهي سره زده کړې ـ ګرامري تېروتنې
ژبزده کړه

انګلېسي له روهي سره زده کړې ـ ګرامري تېروتنې

انګليسي له روهي سره زده کړئ -دويمه برخه
ژبزده کړه

انګليسي له روهي سره زده کړئ -دويمه برخه

انګليسي له روهي سره زده کړئ - لومړۍ برخه
ژبزده کړه

انګليسي له روهي سره زده کړئ - لومړۍ برخه