د پاڼې محتوا

اقتصادي


چاپیریالي اقتصاد

د اقتصاد د علم یو جالب اړخ دا هم دی چې نوموړي علم د وخت په تېریدو سره پراختیا موندلې او پکې د مطالعې نوي مضا ...