پيريان راتلل؛ پيريانو نېول؛ د پيريانو حمله؛ دا کوم ډول ناروغي ده؟ دلته يې په اړه مالومات زده کړئ. 
روهي روغتيا خپرونه ډاکټر سبنا وړاندې کوي؛ دغه خپرونه کې د بېلا بېلو ناروغيو په اړه لسګونې وېډيوګانې کتلی شئ.