د برېښنا د ستونزو او پخوانيو چارواکو د برېښنا د پورونو په اړه د افغانستان برېښنا شرکت مسوولينو رسنيزه ناسته