التهاب ضد درمل د رواني ناروغیو لپاره ګټور دي

د کمبریج پوهنتون څیړونکو دا په ډاګه کړې ده، چې د التهاب ضد دواګانې (آسپرین او ایبوپروفن) د رواني ناروغیو لپاره ډیرې کټور درمل دي. دا ټولو ته معلومه ده، چې روحي ناروغي په وجود کې التهاب منځ ته راولي،  چې د دې دواګانو اصلي دنده د التهاب درملنه ده. د انسان وجود معافیت په عادي ډوګ فعال نه وي، هغه وخت فعالیږي، کله چې د یوه میکروب سره مخامخ شي. هغه ناروغان، چې په روحي رنځ اخته دي، ډیر په مکروبي ناروغیو اخته کیږي. پوهانو دا هم جوته کړې ده، دا ناروغان ډیر د زړه په ناروغیو او شکر اخته کیږي. کله چې ماشومان په یوه مکروبي ناروغۍ اخته کیږي، په وجود کې یې انترلوکین-۶ (interleukin-6) زیاتیږي، چې دا حالت په خپله په راتلونکي کې ډیپریشن منځ ته روالي. څیړونکو د ماشومانو د ۹ کلنی نه تر ۱۸ کلنی پورې د وینې معاینات کول، تر څو د روحي ناروغۍ اصلي علت معلوم کړي؛ په وینه کې به یې د تیرې شوي مکروبي ناروغیو علایم، چې انترلوکین-۶ دي لټول، تر څو دوو ناروغیو تر منځ رابطه پیدا کړي. څیړونکو دا په ډاګه چړې ده، چې هغه  وګړي چې په وینه کې یې انترلوکین-۶ پیدا شوي دي، ډیر په ډیپریشن اخته کیږي.