اقتصادي
اوسني وضعیت ته لنډ کتنه
اقتصادي

اوسني وضعیت ته لنډ کتنه

د کاسا زر پروژې د عملي کار پيل
اقتصادي

د کاسا زر پروژې د عملي کار پيل

نړيوال بانک افغانستان ته ۲۰ مېلېونه ډالر ورکړل 
اقتصادي
د کرونا اغېزې د اسیایې هېوادونو په اقتصادي وده   
اقتصادي