اقتصادي
د شتمنۍ قوانین 
اقتصادي

د شتمنۍ قوانین 

ولسمشر غني: په تورخم بندر به ۱۵ میلیون ډالر پانګونه وکړو 
اقتصادي