اقتصادي
دنمارک سه میلیون دالر به دهقانان افغانستان کمک می‌کند
اقتصادي
د ۱۳۹۹ مالي کال ملي بودیجې طرحه تصویب شوه
اقتصادي

د ۱۳۹۹ مالي کال ملي بودیجې طرحه تصویب شوه

د کونړ د مرمر ډبرو د ویستلو کار به روان کال شروع شي
اقتصادي
یوازې ۲۱۵۳ خلک د نړۍ د ۴.۵ ملیارده  نفوس خلکو څخه  بډای دي
اقتصادي
په ټول پاکستان کې، د اوړو سخت بحران دی
اقتصادي

په ټول پاکستان کې، د اوړو سخت بحران دی