اقتصادي
 د ۲۰۲۰ کال په کنفرانس کې له افغانستان څخه قوي ملاتړ
اقتصادي

د ۲۰۲۰ کال په کنفرانس کې له افغانستان څخه قوي ملاتړ

د ۲۰۲۰ کال په کنفرانس کې له افغانستان څخه قوي ملاتړ
اقتصادي
هلمند کې د زعفرانو را ټولولو لړۍ پیل شوه
اقتصادي

هلمند کې د زعفرانو را ټولولو لړۍ پیل شوه

ارزګان کې سږکال ۶۱۰ ټنه زېره توليد شوې ده
اقتصادي

ارزګان کې سږکال ۶۱۰ ټنه زېره توليد شوې ده

کندهار کې مېرمنو لپاره ۹۵ وړې شنې خونې جوړیږي
اقتصادي

کندهار کې مېرمنو لپاره ۹۵ وړې شنې خونې جوړیږي

هرات کې د ممیزو د تولید کچه ۱۵ زره ټنو ته رسیږي
اقتصادي

هرات کې د ممیزو د تولید کچه ۱۵ زره ټنو ته رسیږي