اقتصادي
کابل کې د برېښنا د خرڅ بېل مياشتنی شو 
اقتصادي

کابل کې د برېښنا د خرڅ بېل مياشتنی شو 

ولسمشر غني نن په نیمروز کې د کمال خان بند پرانیست
اقتصادي